பங்கு சந்தை பகுப்பாய்வு – காரணிகள் ( Fundamental Analysis – Factors)

பங்கு சந்தை பகுப்பாய்வு – காரணிகள் ( Fundamental Analysis – Factors)

 

பங்கு சந்தை பகுப்பாய்வு பற்றிய புத்தகங்கள் இன்று  ஏராளமாக வந்து விட்டன.  நாம் அடிப்படை பகுப்பாயவுக்காக சில காரணிகளை இங்கு எடுத்துள்ளோம்.

Fundamental Analysis – Factors:

 

1. P/E  &  P/B (Price to Earning and Price to Book value)

2. EPS (Earning per share)

3. Sales & Profit – OPM, NPM, Other Income

4. ROE  & CAGR (Return on equity)

5. Debt Free / Debt – Equity Ratio

6. Dividend Yield

7. Interest Coverage Ratio

8. Cash Flow

9. Study the business of the stock (Think like a Biz-Bee !)

10. Pay your price (Intrinsic Value – Margin of Safety)

 

மேலுள்ளவற்றை, நமக்கு புரிகிற மொழியில் ஒன்றன் பின் ஒன்றாக பார்ப்போம்.

Read also:  Share Market Fundamental Analysis – Introduction

 

 

 

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s