சிறு சேமிப்பு வட்டி விகிதங்கள் – Savings Interest Rate – Financial Year 2016

2016 ம் நிதியாண்டின் சிறு சேமிப்பு வட்டி விகிதங்கள்:

 

நமது அரசு, ஏப்ரல் 1 ம் தேதி முதல் அறிவித்துள்ள வட்டி விகிதங்கள்..

 

Savings Interest Rate – Financial Year 2016:

 

 • PPF (Public Provident Fund): 8.7 %
 • KVP ( கிஸான் விகாஸ் பத்திரம்): 8.7 %
 • 10 வருட தேசிய சேமிப்பு பத்திரம் (NSC): 8.8 %
 • 5 வருட தேசிய சேமிப்பு பத்திரம் (NSC): 8.5 %
 • 5 வருட மாத வருமான திட்டம் (Monthly income scheme): 8.4 %
 • 5 வருட கால வைப்பு திட்டம் (Time Deposits): 8.5 %
 • 5 வருட தொடர் வைப்பு (RD): 8.4 %
 • 1 – 3 வருட கால வைப்பு திட்டம் (Time Deposits): 8.4 %
 • சேமிப்பு கணக்கு: 4 %

 

மேலுள்ள அனைத்தும் கடந்த நிதி ஆண்டினை ஒப்பிடும் போது, மாற்றம் எதுவுமில்லை.
வட்டி விகித மாற்றம் செய்யப்பட்ட திட்டங்கள்:

 

 • 5 வருட மூத்த குடிமக்கள் சேமிப்பு திட்டம்: 9.3 % (முன்னர் – 9.2 %)
 • சுகன்யா சம்ரிதி கணக்கு திட்டம்: 9.2 % (முன்னர் – 9.1 %)

– வர்த்தக மதுரை

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s