வேலையின்மையா அல்லது தொழில்முனைவா ? வேலையின்மை விகிதம்

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.