கடந்த ஜனவரி மாதத்தில் நாட்டின் வர்த்தக பற்றாக்குறை 14.73 பில்லியன் டாலராக சரிந்தது

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.