டிசம்பர் மாத சில்லறை பணவீக்கம் 5.2 % ஆக உயர்ந்தது

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.